چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش فرهنگی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش فرهنگی|42081489|فصل دوم پایان نامه هوش فرهنگی,مبانی نظری هوش فرهنگی,پیشینه تحقیق هوش فرهنگی,پیشینه داخلی هوش فرهنگی,پیشینه خارجی هوش فرهنگی,پیشینه پژوهش هوش فرهنگی,پیشینه نظری هوش فرهنگی,ادبیات نظری هوش فرهنگی,چارچوب نظری هوش فرهنگی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش فرهنگی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش فرهنگی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش فرهنگی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات37
حجم84/135 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تعریف هوش فرهنگی : موفقیت افراد در توانایی سازگاری وانطباق بافرهنگی دیگر ، به عنوان مثال موفقیت در انجام یک کار تجاری ویا ماموریت بازرگانی برون مرزی.(بریسلین وهمکاران ، 2006) هوش فرهنگی درواقع مفهومی چندوجهی وچندبعدی است که درآن،تمایلات انسانی دررابطه بافرهنگ های دیگر ، اززوایای متفاوت موردواکاوی وارزیابی قرارمی گیرند.


ارلی وانگ (2003) ازنخستین متفکرانی بودند که مفهوم چندوجهی هوش فرهنگی راتدوین کردند.آنها هوش فرهنگی را شامل عناصرذهنی ( فراشناختی وشناختی ) و عناصرانگیزشی ورفتاری درنظرگرفتند.براین اساس ، می توان عنوان نمود که ارلی وانگ سه نوع فردی راکه به طورمستقیم باتعامل انسانی مرتبط است ازهم بازشناخته اندکه یکی ازابعاد به دوزیر مجموعه قابل تفتیک است : ذهنی( فراشناخت وشناخت ) ، انگیزشی ورفتاری .

نمونه پیشینه پژوهش در مورد هوش فرهنگی

ون داین (2005 ؛ نقل ازرحیم نیا وهمکاران ، 1388 )درپژوهش دربین338دانشجوی بازرگانی رابطه بین شخصیت افرادوچهارعامل هوش فرهنگی رامورد بررسی قراردادند وبه این نتیجه رسیدند که وجدان گرایی بابعد فراشناختی هوش فرهنگی ارتباط معناداردارد ، شادابی وثبات عاطفی باجنبه رفتاری هوش فرهنگی درارتباط است ، برونگرای باابعاد دانش ، انگیزش ورفتارارتباط معناداری داردومهمترین نتیجه این که گشودگی درکسب تجربه یکی ازمهمترین ویژگی شخصیتی است که باچهاربعد هوش فرهنگی ارتباط مثبت دارد به عبارت دیگر بامیزان توانایی افراد برای انجام وظیفه به طوراثربخشی،درمجموعه های فرهنگی متنوع ارتباط مثبتی دارد.
کرمیک درپژوهشی که درسال 2000انجام شد ، به بررسی ومطالعه نگرش های شغلی همچون رضایت شغلی ، تعهد سازمانی وتعهد شغلی ورابطه آن ها با سازگاری شغلی پرداخت. درپایان مطالعه ، این نتیجه به دست آمدکه بین رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد.


فهرست مطالب

تعریف مفهومی هوش فرهنگی 1 تعریف عملیاتی هوش فرهنگی 1

هوش 2
تعایف مختلف هوش 3
ازنظر پیاژه عمل کامل واساسی هوش مستلزم سه مرحله اصلی است که عبارتنداز: 3
خصوصیات یک شخص باهوش اشترنبرگ 6
هوش و هوش فرهنگي 8
از نظر پياژه عمل كامل و اساسي هوش مستلزم سه مرحله اصلي است كه عبارتند از : 9
تقویت هوش فرهنگی 13
ارئه مدل هاي مختلفي براي تقويت هوش فرهنگي از طريق آموزش 13
1ـ الگوي مراحل شش گانه ارلي و ماساكوفسيكي 13
مراحل شش گانه تقويت هوش فرهنگي از ديدگاه ارلي و ماساكوفسكي (2004، ص 147 ـ 146) به شرح ذيل است : 14
الگوي قواعد مشاركت توماس واینكسون 15
الگوي حلقه هاي سه گانه باووك و همكاران 17
شکل2-2 :الگوی آموزش فرهنگی حلقه های سه گانه ( باووک وهمکاران ، 2008 ؛ ص 8). 18
جدول2- 1: تعاریف اندیشمندان از هوش فرهنگی 22
هوش فرهنگی فراشناختی 23
هوش فرهنگی شناختی 24
هوش فرهنگی انگیزشی 24
هوش فرهنگی رفتاری 25
ب) پیشینه ی تحقیق 26
تحقیقات داخلی 26
تحقیقات خارجی 32
فهرست منابع و مآخذ 37


"